18ct 玫瑰金椭圆形切割粉红碧玺戒指,配复古钻石光环

18ct 玫瑰金椭圆形切割粉红碧玺戒指,配复古钻石光环

深粉色中心宝石,镶有精致闪亮的白钻光环

18ct 玫瑰金定制戒指
1.57ct 椭圆形切割粉红碧玺,四爪镶嵌
26 颗圆形切割明亮钻石,光环和肩部共重 0.19ct


SKU: 002-00654
Description
18ct 玫瑰金椭圆形切割粉红碧玺戒指,配复古钻石光环

深粉色中心宝石,镶有精致闪亮的白钻光环

18ct 玫瑰金定制戒指
1.57ct 椭圆形切割粉红碧玺,四爪镶嵌
26 颗圆形切割明亮钻石,光环和肩部共重 0.19ct


SKU: 002-00654